สิงคโปร์เพื่อลดความซับซ้อนของกฎ COVID-19 ไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างเมื่อสวมหน้ากากอีกต่อไป

สิงคโปร์เพื่อลดความซับซ้อนของกฎ COVID-19 ไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างเมื่อสวมหน้ากากอีกต่อไป

Blog
สิงคโปร์จะลดความซับซ้อนของกฎ COVID-19 และยกเลิกข้อกำหนดสำหรับการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยในการตั้งค่าหน้ากาก คณะทำงานหลายกระทรวงประ…
Read More